Roughton St Mary i

Roughton St Mary i


© Simon Conner 2016